Kalender

Oproep aan alle leden, bestuurders en kiesmannen/-vrouwen

                                                                                                      Vollenhove, 31 mei 2018.

Aan: Alle leden, bestuurders en kiesmannen

         Van afdeling Friesland ‘96

Betreft: open brief van afdelingsbestuur.

Bijlage: (concept agenda ALV, 27 oktober 2018 doc ) (concept agenda ALV, 27 oktober 2018 pdf)

Beste leden, bestuurders en kiesmannen/-vrouwen van afdeling Friesland’96,

 

 

2018, jaar van de veranderingen.

2018 is een duivenjaar waarin in de duivenorganisatie “Nederland” veel gaat veranderen. Zo is de NPO een nieuwe richting ingeslagen met GPS2021 als toverwoord, met secties en platforms en met de “Ledenraad nieuwe stijl” als hoogste beslisorgaan. Velen noemen dat innovatie, noodzakelijke vernieuwing, om aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Anderen zien het als afbraak, het loslaten van tradities wat onze sport zo mooi maakt, of beter gezegd mooi heeft gemaakt. Blijft dat de “vernieuwing” is ingezet met al zijn kansen en bedreigingen.

Ook voor de afdeling Friesland’96 wordt 2018 een belangrijk jaar. Sinds de ALV van 9 maart 2018 is het afdelingsbestuur weer “op sterkte”, met een evenwichtige mix van “oude” kennis en kunde en “nieuwe” ideeën en werkwijzen. Afgelopen periode is, onder aanvoering van onze voorzitter Simon Kuipers, het bestuur gaan functioneren als een echt team. Een team met respect voor elkaars denkbeelden en ervaringen. We raken steeds meer ingespeeld in de complexe Friese duivenwereld, met al zijn positieve en negatieve kanten.

Waarom nu deze open brief?

Waarom nu deze brief? Midden in het vliegseizoen nog wel! We hebben wel wat beters te doen, de weduwnaars moeten los, het hok moet schoon en voordat we er erg in hebben staat het jonge duiven seizoen al weer in de startblokken. Dan zitten we toch niet te wachten op bestuurlijk gelul?

Fout!!! Net nu moeten we de duivenorganisatie in rij en gelid zetten voor het vliegseizoen 2019, voor over 5 jaar, voor over 10 jaar. Ervaringen opdoen met nieuwe transportroutes, nieuwe inzichten tijdens vervoer. Kostenbeheersing. Anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maar, niet onbelangrijk, ook monitoren hoe de NPO zich ontwikkelt en hoe we nog beter samen kunnen werken met bijvoorbeeld afdeling 10. Hier moeten we het met z’n allen over hebben. Over blijven communiceren! Maar wel met respect voor elkaars meningen, aannames en overtuigingen. Dit moeten we met z’n allen doen, hier we hebben elkaar nodig.

En ja, daar moeten en we het over hebben, net we midden in het vliegseizoen zitten.

 Iedereen wil er bij zijn.

Het afdelingsbestuur ervaart dat sommige leden en verenigingen de veranderingen moeilijk kunnen volgen en voornamelijk zien als bedreiging. Bedreiging van het “eigen” belang, maar ook als bedreiging van de duivensport in zijn algemeenheid. De ongerustheid wordt nog regelmatig op de oude vertrouwde manier kenbaar gemaakt in directe mailverkeer, maar ook via de sociale media. Maar daar tegenover zijn er ook highlights te melden. Denk eens aan het FUID-festival, daar had achteraf toch iedereen bij willen zijn?

Wij denken dat dit ook opgaat voor de Algemene Ledenvergaderingen van onze afdeling. De laatste 3 jaar is de opkomst een beetje onder de maat. Het kan een keer gebeuren dat het samenvalt met andere belangrijke gebeurtenissen, maar we zien hier wel een patroon van desinteresse. Terwijl wij uit de reacties achteraf merken: “daar had ik bij willen/moeten zijn”. Dan worden alle gevoerde discussies nog eens dunnetjes overgedaan bij de verenigingen, in de duivenlokalen en op de sociale media.  

Oproep aan alle leden.

Deze discussies wil het afdelingsbestuur vanaf voorafgaande aan de besluitvorming voeren. Niet meer achteraf! Allemaal gedoe, verkeerd ingezette energie. Liefst tijdens het vliegseizoen onderling de discussies voeren, hoe het gaat, wat gaat goed? Waar kan het beter? Dit is het moment dat alle leden hun mening kenbaar kunnen maken. Hun ervaringen, angsten, kansen inbrengen op het juiste moment. Dat kan via de verenigingen, via de kiesmannen, maar ook via het afdelingsbestuur. Met als hoogtepunt het beslismoment op de ALV van 27 oktober 2018. Dan moeten we wel weten wat er speelt hoor ik u nu zeggen. Klopt!

Dat is de reden waarom het afdelingsbestuur al de agenda voor de ALV van 27 oktober 2018 presenteert. Op dit moment bereidt het afdelingsbestuur de onderwerpen voor waar het op de ALV van 27 oktober 2018 over zal gaan. Komende periode kunt u over deze onderwerpen uw mening geven bij uw verenigingen en bij uw kiesman die u vertegenwoordigd. Een ander mooi moment om uw mening kenbaar te maken is tijdens de districtoverleggen in het najaar. Tijdens de ALV vindt dan gemotiveerde besluitvorming plaats en wordt de richting voor onze duiventoekomst democratisch vastgesteld. De ALV van 27 oktober 2018 gaat dus ergens over. Het gaat over de duivensport in zijn algemeenheid, maar ook over uw persoonlijke duivenbeleving. Laat u mening horen tijdens vergaderingen binnen uw verenging, bij uw kiesman/-vrouw of tijdens de disctrictoverleggen.

Oproep aan de kiesmannen/-vrouwen.

U, als kiesman/-vrouw speelt in dit proces een zeer belangrijke rol. Als u uw achterban (uw vereniging) niet op een juiste manier vertegenwoordigd op de ALV, laat u uw achterban in de steek! Dan wordt er niet samen besloten, maar wordt er voor u (eigenlijk voor uw achterban) besloten. En dan is het niet kies om het afdelingsbestuur hier achteraf op aan te spreken. Nee, dan had u er achteraf toch bij willen zijn. Toen gebeurde het! Toen werden de besluiten genomen!

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Kiesmannen/-vrouwen van de afdeling Friesland’96, we zien elkaar op de ALV op 27 oktober 2018 in Ureterp. Het gaat ergens over! U vertegenwoordigd uw achterban. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het afdelingsbestuur kijkt uit naar uw inbreng en aanwezigheid.

Namens het afdelingsbestuur Friesland ’96,

Wim Konter

(secretaris)