Kalender

ALV afdeling Friesland '96, 27 oktober 2018 Update

Friesland ‘96

Agenda ALV, 27 oktober 2018

Datum:  27 oktober 2018
Locatie: MFC De wier
              De Telle 21
              Ureterp

Genodigden: Bestuur
                     Kiesmannen verenigingen

Aanvang: 13:30 uur
Sluiting:   17:00 uur

Agenda

 1. Opening.
 2. Appél der kiesmannen.
      Document “Presentielijst ALV, 27 oktober 2018”.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen vorige vergadering, d.d. 9 maart 2018.
      Document “Concept-notulen ALV 9 maart 2018, definitief
      PPt voorjaarsvergadering afd. 9 maart 2018
 5. PowerPoint presentatie.
      Voorzitter loopt issues en agendapunten door a.d.h.v. PPt.
 6. Samenwerking intensiveren met afdeling 10.
      Document: “Voostel intensivering samenwerking afdelingen 10 en 11, definitief.
      Document wordt in ALV, afdeling10 op 26 oktober 2018 en ALV afdeling 11op 27 oktober 2018
      behandeld. Delegaties van beide besturen afdeling zijn bij beide ALV’s aanwezig.
 7. Vervoer 2019, evaluatie transportroutes.
     Mondelinge terugkoppeling, a.d.h.v. PPt.
 8. Bespreken voorstellen afdelingsbestuur.
      Samenspelinrichting 2019/voortgang GIS-project
      Terugkoppeling stand van zaken.
 9. Bespreken verenigingsvoorstellen.
      Document “Verenigingsvoorstellen 27 oktober 2018” 
      Document "Voorstel-verenigingsvoorstellen-2-2018-definitief.pdf" Update 20-10-2018
 10. Verkiezing kascommissie.
        Document “voorstel verkiezing kascommissie 2018, definitief”.
 11. Verkiezingen afdelingbestuur.
        Document “voorstel verkiezing afdelingsbestuur ALV, 27 oktober 2018”, definitief.
       1e Secretaris (W.T.A. Konter), aftredend, overeenkomstig ALV-besluit “Verkiezingen najaarsvergadering, 11 november 2017.
       2e Secretaris (J. Zwart), aantredend, overeenkomstig ALV-besluit “Verkiezingen afdelingsbestuur, ALV 9 maart 2018.
  Volgens rooster van aftreden:
  Penningmeester (J. Keuning), aftredend en herkiesbaar.

  Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. DB-leden worden in functie gekozen door Algemene Vergadering Afdeling voor een periode van drie jaar, op voordracht van tenminste één Lid Basisvereniging, twee kiesmannen Afdelingen of Bestuur Afdeling
  Het afdelingbestuur roept hierbij nadrukkelijk de basisverenigingen en kiesmannen Afdeling op kandidaten voor te dragen voor de vacante bestuursfuncties.
  Voordracht dient, voorzien van de juiste handtekeningen, uiterlijk 19 oktober 2018 kenbaar te zijn gemaakt bij de secretaris van de afdeling Friesland ’96 (secretaris@friesland96.nl).
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.