Huishoudelijk Reglement Afdeling Friesland'96

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AFDELING FRIESLAND '96

13.05/21.08.96

Artikel 1.

Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 33 Statuten Afdeling tijdens de Algemene Ledenvergadering Afdeling Friesland de dato 7 januari 1997.

Definities
Artikel 2:

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. N.P.O.:

  Nederlandse Postduivenhouders Organisatie.

 2. Statuten:

  Statuten Afdeling.

 3. Statuten N.P.O.:

  Statuten N.P.O.

 4. Afdeling Lid:

  Afdeling als omschreven in Statuten N.P.O.

 5. Bestuur Afdeling:

  Bestuur van de Afdeling als omschreven in Statuten artikel 17.

 6. Basisvereniging:

  Lid Basisvereniging als omschreven in Statuten N.P.O.

 7. Bestuur Basisvereniging:

  Bestuur van een Lid Basisvereniging van de Afdeling.

 8. Basislid:

  Lid natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 6.

 9. Spelend Lid:

  Basislid of Combinatie, zelfstandig op eigen hok en met eigen hoklijst de duivensport beoefenend.

 10. Combinatie:

  Groep van twee of drie Basisleden, die zich verenigen met het doelonder één naam en van hetzelfde coordinaat aan wedvluchten deel te nemen. Een Combinatie telt als één Spelend Lid.

 11. Begunstiger Afdeling:

  Natuurlijk of rechtspersoon als omschreven in Statuten artikel 8 lid 3,4, 5.

 12. Erelid Afdeling:

  Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 8 lid 2,4, 5.

 13. Lid van Verdienste Afdeling:

  Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 8 lid 1.

 14. Jeugdlid:

  Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 7.

 15. Dagelijks Bestuur Afdeling:

  Voorzitter, secretaris en penningmeester Afdeling als omschreven in Statuten artikel 17 lid 1

 16. Algemene Vergadering Afdeling:

  Algemene Vergadering als omschreven in Statuten artikelen 22.

 17. Kiesman Afdeling:

  Stemgerechtigd lid van Algemene Vergadering Afdeling als omschreven in Statuten artikel 23.

 18. Reservekiesman Afdeling:

  Plaatsvervanger van de kiesman Afdeling als omschreven in Statuten artikel 23.

 19. Kiesregister Afdeling:

  Lijst waarin opgenomen de kiesmannen en reservekiesmannen Afdeling als omschreven in Statuten artikel 23 lid 2,4.

 20. Kiesregister N.P.O.:

  Lijst waarin opgenomen de kiesmannen en reservekiesmannen N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O.

 21. Kiesman N.P.O.:

  Stemgerechtigd lid van Algemene Vergadering N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O.

 22. Reservekiesman N.P.O.:

  Plaatsvervanger van de kiesman N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O.

 23. Presentielijst Afdeling:

  Lijst van op de Algemene Vergadering Afdeling aanwezige kiesmannen en reservekiesmannen Afdeling als omschreven in Statuten artikel 29 lid I.

 24. Stembureau:

  Groep van drie leden van Algemene Vergadering Afdeling, aangewezen door de voorzitter en belast met het vaststellen van de uitslag van schriftelijk gehouden stemmingen.

 25. College:

  Rayonaal Tucht- en Geschillencollege als omschreven in Statuten N.P.O.

 26. Beroepscollege:

  Tucht- en Geschillencollege N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O.

 27. Kascommissie Afdeling:

  Commissie als omschreven in Statuten artikel 31.

 28. Commissies en anderen:

  Één of meer natuurlijke personen die in opdracht van Bestuur Afdeling of van Algemene Vergadering Afdeling een uitvoerende taak hebben als omschreven in Statuten artikel 19 lid 4.

 29. Andere rechtspersonen:
  Andere rechtspersonen als omschreven in Statuten artikel 32.Werkgebied Afdeling:

  1. die belast zijn met het vervoer van postduiven;
  2. die wedvluchten en/of competities organiseren voor Basisleden van één of meer Basisverenigingen in de Afdeling of voor de Afdeling met andere Afdelingen van de N.P.O.;
  3. die zich bezig houden met het keuren en/of tentoonstellen van postduiven.
 30. Gebied goedgekeurd door Bestuur N.P.O. waarbinnen de Afdeling haar activiteiten ontplooit, als omschreven in Statuten N.P.O. en waarbinnen alle Basisleden van de Afdeling daadwerkelijk woonachtig zijn.

 31. Werkgebied Basisvereniging:

  Gebied goedgekeurd door Bestuur Afdeling, waarbinnen de Basisvereniging haar activiteiten ontplooit, als omschreven in Statuten artikel 5 lid 3 en waarbinnen alle Basisleden van de Basisvereniging daadwerkelijk woonachtig zijn.

 32. Erf:

  Een aaneengesloten, bijeenbehorend gebied van al dan niet bebouwde gronden waaropbebouwing is toegestaan ten behoeve van één woning. Het aantal kadasternummers dat rustop een erf is irrelevant.

 33. Grensafspraak:

  Schriftelijke afspraak waarin de afbakening van een werkgebied is vastgelegd.

 34. Vliegseizoen:

  Periode waarin jaarlijks wedvluchten worden georganiseerd.

 35. Verenigingsjaar Afdeling:

  van 1 januari tot en met 31 december.

 36. Diensten Afdeling:

  Verrichtingen die de Afdeling ter hand neemt om het doel van de Afdeling te bereiken.

 37. Ledenregister:

  Lijst van leden van de Afdeling, jaarlijks vastgesteld door Bestuur Afdeling per 1 januari. Op grond van dit register wordt het basisledenbestand bepaald.

 38. Register van begunstigers:

  Lijst van natuurlijke- en rechtspersonen die door Bestuur Afdeling als begunstiger zijn toegelaten.

 39. Reclame:

  Schriftelijk ingediend bezwaar tegen klassering in een wedvluchtuitslag als omschreven in Wedvluchtreglement N.P.O.

 40. Competitie:

  Activiteit waarbij prestaties, behaald op wedvluchten of tentoonstellingen, worden vergeleken en met punten en/of prijzen worden beloond.

 41. Wedvluchtbescheiden:

  Alle papieren die betrekking hebben op de wedvluchten.

 42. Concoursgebied:

  Gebied wat door meerdere Basisverenigingen wordt gevormd en goedgekeurd door Bestuur Afdeling als omschreven in haar statuten.

 43. Afdelingsconcoursgebied:

  Gebied begrensd door coördinaten en waarin basisleden op hokcoördinaat zijn ingedeeld voor de afdelingskampioenschappen en gebied voor het spel volgend op het basis verenigingsspel en goedgekeurd door Bestuur Afdeling.

Basisverenigingen
Artikel 3

 1. Een gewoon Lid Basisvereniging Afdeling telt tenminste vijftien Basisleden het een en ander met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 6 lid I sub e Statuten N.P.O.

 2. Bij de toepassing van dit artikel blijven Jeugdleden buiten beschouwing.

  1. Het gehele werkgebied van een basisvereniging ligt binnen het werkgebied van de Afdeling;

  2. De afbakening van het werkgebied basisvereniging behoeft goedkeuring Bestuur Afdeling;

  3. Slechts basisverenigingen, waarvan door tenminste twaalf spelende leden aan wedvluchten wordt deelgenomen, komen in aanmerking voor toekenning van een zelfstandig inkorfcentrum;

  4. Bestuur Afdeling is gerechtigd bij de toekenning van een inkorfcentrum aan een basisvereniging, voor een wedvlucht georganiseerd door, namens of met goedkeuring van de afdeling, de voorwaarde te stellen van een minimaal aantal aan de wedvlucht deelnemende spelende leden. Deze getalsnorm isniet hoger dan die genoemd in artikel 4 lid 4 onder d Huishoudelijk Reglement N.P.O.

  1. Aanmelding Lid Basisvereniging geschiedt schriftelijk uiterlijk vier weken voor aanvang verenigingsjaar N.P.O. aan Bestuur Afdeling waarbij overgelegd worden: Statuten en Huishoudelijk Reglement alsmede naam en zetel van het zich aanmeldende Lidnamen en adressen van Bestuur en Basisleden van het zich aanmeldende Lid.

  2. Secretaris Afdeling publiceert de bij hem ingekomen aanmelding in het tijdschrift daartoe aangewezen door Algemene Vergadering N.P.O. In deze publicatie worden de volgende gegevens opgenomen: naam en zetel van het zich aanmeldende Lid namen en adressen van Basisleden van het zich aanmeldende Lid. Tevens de mededeling dat derden de bevoegdheid hebben gemotiveerde bezwaren binnen dertig dagenschriftelijk bij Bestuur Afdeling in te dienen.

  3. Toelating van een Basisvereniging als lid geschiedt bij aanvang verenigingsjaar N.P.O. Een aanmelding ingediend na de in dit lid onder a genoemde datum komt pas voor inwilliging in aanmerking één jaar later.

  4. Toelating wordt niet verleend, indien de zich als lid aanmeldende Vereniging niet tenminste vijfentwintig Basisleden telt.

 3. Een basisvereniging is slechts gerechtigd lid te zijn van één Afdeling.

 4. De basisvereniging houdt een ledenlijst bij die alle gegevens van de Basisleden bevat, die gevraagd worden door Bureau N.P.O. en secretariaat Afdeling.

Basisleden
Artikel 4

Aan een Basislid kan door Bestuur Afdeling dispensatie worden verleend van twee erven te spelen na waarneming ter plaatse en in overleg met Bestuur Basisvereniging. Deze dispensatie wordt alleen verleend, indien het deelnemen aan wedvluchten van één erf de sportbeoefening ernstig belemmert. Bij berekening van de snelheid wordt uitgegaan van het coördinaat met de kortste afstand van de plaats van lossing.

Combinaties
Artikel 5

 1. De één-erf combinatie.De twee-erven combinatie.

   1. Voor het vormen van een combinatie van leden met het doelonder één naam en van hetzelfde hok of dezelfde hokken vanaf één erf aan wedvluchten deel te nemen is toestemming van Bestuur Afdeling vereist.

   Bestuur Afdeling wint voor het te nemen besluit advies in bij Bestuur Basisvereniging. Het is niet toegestaan een combinatie te vormen door leden, die reeds deel uitmaken van een elders gevormde combinatie. Bij een combinatie van leden moet elk hieraan deelnemend lid lid zijn van dezelfde basisvereniging. Een combinatie van meer dan drie leden is niet toegestaan;
  1. alle duiven van de combinatievormende leden worden op één hoklijst opgenomen en ten name van de combinatie bij de Afdeling geregistreerd;
  2. elk lid van een combinatie is aansprakelijk voor de gedragingen en handelingen van zijn partner(s) in decombinatie wanneer het betreft door één of meerdere partner(s) gepleegde onregelmatigheden, welkebetrekking hebben op wedvluchten en tentoonstellingen;
  3. het is niet toegestaan dat een combinatie een fantasienaam gebruikt.
 2. De in artikel 4 lid 6 omschreven dispensatie om van twee erven te spelen kan in analoge gevallen op dezelfde wijze verleend worden aan combinaties.

Begunstigers Afdeling
Artikel 6

Het register van de Begunstigers Afdeling bevat tenminste de volgende gegevens:

 1. naam en volledig adres van de Begunstiger;

 2. bedrag van de jaarlijkse bijdrage waartoe de Begunstiger zich verplicht heeft;

 3. uiterste datum storting jaarlijkse bijdrage.

Jeugdleden
Artikel 7

Jeugdleden Afdeling hebben de in artikel 8 Huishoudelijk Reglement N.P.O. genoemde rechten en plichten.

Einde lidmaatschap N.P.O. van de Afdeling
Artikel 8

 1. Beroep tegen opzegging lidmaatschap van de Afdeling door Bestuur N.P.O. wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij secretaris N.P.O. door secretaris Afdeling binnen dertig dagen na ontvangst besluit tot opzegging. Secretaris N.P.O. plaatst dit beroep op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering N.P.O.

 2. Indien beëindiging lidmaatschap N.P.O. van de Afdeling plaatsvindt met toepassing van Statuten N.P.O. artikel 12 lid 5, zal Bestuur N.P.O. tegelijkertijd met het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap aan Bestuur Afdeling schriftelijk doen weten aan welke eisen voldaan moet worden om beëindiging lidmaatschap te voorkomen. Bestuur Afdeling zal uiterlijk dertig dagen na ontvangst van genoemd besluit schriftelijk aan Bestuur N.P.O. berichten of, en zo ja, hoe en binnen welke termijn aan de gestelde eisen zal worden voldaan.

 3. De in lid 2 van dit artikel aangegeven procedure laat bij opzegging het bij dit reglement geregelde recht van beroep onverlet, evenals bij ontzetting het bij Reglement Rechtspleging N.P.O. geregelde recht van beroep.

Einde lidmaatschap Basisvereniging van de Afdeling
Artikel 9

Beroep tegen opzegging lidmaatschap van een Lid Basisvereniging door Bestuur Afdeling wordt ~ schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij secretaris Afdeling door secretaris Basisvereniging binnen dertig dagen na ontvangst besluit tot opzegging. Secretaris Afdeling plaatst dit beroep op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering Afdeling.

Einde lidmaatschap Basislid 
Artikel 10

 1. Indien lidmaatschap Basislid kan worden voortgezet met toepassing van Statuten N.P.O. artikel 14 lid 5, zal Bestuur Afdeling een besluit nemen overeenkomstig Huishoudelijk Reglement N.P.O. artikel 10 lid 2.

 2. Er bestaat de mogelijkheid tot voortzetting lidmaatschap Basislid met toepassing van Statuten N.P.O. artikel 14 lid 5.

Einde Erelidmaatschap, Lidmaatschap van Verdienste of Begunstigerschap Afdeling
Artikel 11

 1. Beroep tegen opzegging Erelidmaatschap, lidmaatschap van Verdienste of Begunstigerschap door Bestuur Afdeling staat open bij Algemene Vergadering Afdeling.

 2. Dit beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij secretaris Afdeling binnen dertig dagen na ontvangst besluit tot opzegging. Secretaris Afdeling plaatst dit beroep op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering Afdeling.

 3. Ontzetting uit Erelidmaatschap, lidmaatschap van Verdienste of Begunstigerschap Afdeling, wordt geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O., onderdeel Tuchtrecht.

Geldmiddelen Afdeling
Artikel 12

 1. De jaarlijkse bijdragen Afdeling van de Basisleden en Jeugdleden worden jaarlijks vastgesteld door Algemene Vergadering Afdeling.

 2. Deze jaarlijkse bijdragen worden door penningmeester Basisvereniging overgemaakt aan penningmeester Afdeling vóór I februari (opmerking: een door Bestuur Afdeling te bepalen datum).

 3. Begunstigers Afdeling betalen hun jaarlijkse bijdrage aan penningmeester Afdeling uiterlijk twee weken na begin verenigingsjaar Afdeling.

Commissies en anderen
Artikel 13

 1. Batige saldi van activiteiten georganiseerd in opdracht van Bestuur Afdeling blijven onverminderd tot het vermogen van de Afdeling behoren.

 2. Controle op de financiële administratie van de commissies is opgedragen aan de Kascommissie Afdeling. De commissies zijn gehouden alle medewerking te verlenen aan de Kascommissie Afdeling en haar aanwijzingen op te volgen.

 3. Jaarlijks worden per 1 november de boeken van de daarvoor in aanmerking komende commissies afgesloten, terwijl deze commissies een staat van inkomsten en uitgaven -waarbij gevoegd terzake dienende bescheiden en bewijsstukken-, de balans, een exploitatierekening en een begroting voor het komende verenigingsjaar binnen dertig dagen na de afsluiting aan Bestuur Afdeling toezenden.

  De commissies van activiteiten welke na 1 november van het betreffende verenigingsjaar in opdracht van Bestuur Afdeling hebben plaatsgevonden, sluiten hun boeken dertig dagen na de activiteit af en zenden dertig dagen na afsluiting de bescheiden, als genoemd in de vorige zin, aan Bestuur Afdeling toe.

 4. Over de batige saldi kan de Afdeling vrijelijk beschikken, behoudens een geldbedrag dat door de betrokken commissie als kasgeld nodig wordt geacht en dat door Bestuur Afdeling wordt vastgesteld aan de hand van een vooraf ingediende goedgekeurde begroting.

 5. Wanneer bij controle blijkt dat onregelmatigheden of onjuiste boekingen hebben plaatsgevonden of sprake is van onzorgvuldigheid of wanbeheer, stelt Bestuur Afdeling een nader onderzoek in of doet dat instellen en meldt zijn bevindingen zonodig aan bevoegd College.

 6. Indien door onvoorziene omstandigheden -anders dan door onzorgvuldigheid of wanbeheer -een commissie als bedoeld in dit artikel bij of tijdens het uitvoeren van de activiteit in financiële moeilijkheden is geraakt, wordt dit nadelige saldo door de Afdeling overgenomen. Wanneer redelijkerwijze vermoed kan worden dat een commissie in een hierboven geschetste situatie komt te verkeren stelt zij Bestuur Afdeling tijdig hiervan in kennis.

Vergoedingen
Artikel 14

 1. Aan stemgerechtigde leden van Algemene Vergadering Afdeling, Bestuur Afdeling, leden van door Algemene Vergadering Afdeling of Bestuur Afdeling ingestelde commissies en adviserende leden van Algemene Vergadering Afdeling kan vergoeding van gemaakte reiskosten worden toegekend.

 2. Bestuur Afdeling en leden van commissies kunnen in aanmerking komen voor een vaste vergoeding.

 3. De in lid I en 2 van dit artikel genoemde vergoedingen worden vastgesteld door Bestuur Afdeling en aan de leden Basisverenigingen, en hun afgevaardigden of hun plaatsvervangers ter kennis gebracht.

 

 

BESTUUR AFDELING

 

Onverenigbaarheid van Functies
Artikel 15

 1. Het bestuurslidmaatschap Afdeling is onverenigbaar met lidmaatschap Beroepscollege, College, Bestuur N.P.O. of Kascommissie Afdeling.

  1. Bij benoeming tot Lid Bestuur Afdeling vervalt met onmiddellijke ingang lidmaatschap Beroepscollege, College en Kascommissie Afdeling;

  2. Het lidmaatschap van Bestuur N.P.O. vervalt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken na benoeming tot Lid Bestuur Afdeling.

Rooster van aftreden en voordracht
Artikel 16

 1. Een rooster van aftreden wordt opgesteld door secretaris Afdeling met inachtneming Statuten artikel 18 lid 1. Dit rooster wordt ter kennis gebracht van Algemene Vergadering Afdeling.

 2. Jaarlijks treedt een lid Dagelijks Bestuur Afdeling af, tezamen met één of meer andere leden Bestuur Afdeling.

 3. Aftredende leden Bestuur Afdeling zijn terstond herkiesbaar.

 4. Vacatures in Bestuur Afdeling worden met de vermelding van eventuele herkiesbaarheid tenminste 4 weken voor Algemene Vergadering Afdeling bekend gemaakt aan de Basisverenigingen, hun kiesmannen en reservekiesmannen.

 5. De voordracht bedoeld in Statuten artikel 18 lid l wordt schriftelijk met bereidverklaring kandidaat bestuurslid ingediend bij secretaris Afdeling uiterlijk 8 weken voor Algemene Vergadering Afdeling.

 6. Secretaris Afdeling plaatst de in het vorige lid bedoelde voordracht op agenda Algemene Vergadering Afdeling, welke agenda uiterlijk 4 weken voor datum wordt kenbaar gemaakt met inachtneming van Statuten artikel 26.

Taken en bevoegdheden Bestuur Afdeling
Artikel 17

 1. Zorgdragen dat de doelstelling van de Afdeling als bedoeld in Statuten artikel 3 wordt bereikt.

 2. Uitvoeren of doen uitvoeren van Statuten en Huishoudelijk Reglement en vanwege de Afdeling en de N.P.O. uitgevaardigde reglementen en uitvoeren van besluiten van Algemene Vergadering Afdeling en N.P.O.

 3. De Afdeling vertegenwoordigen binnen en buiten rechte, onverminderd het bepaalde in Statuten artikel 19.

 4. Zorgdragen voor voorlichting over en verstrekking van Statuten en Huishoudelijk Reglement en andere reglementen Afdeling en N.P.O. aan de Leden -ook Basisleden - tegen kostprijs.

 5. Beheren van de geldmiddelen als omschreven in Statuten artikel 16.

 6. Benoemen van Ereleden en Leden van Verdienste van de Afdeling. Het voordragen van Ereleden en Leden van Verdienste van de N.P.O.

 7. Erkenning verlenen aan Begunstigers van de Afdeling.

 8. Benoemen van commissies en anderen, voor zover niet bij Statuten opgedragen aan Algemene Vergadering Afdeling.

 9. Goedkeuring verlenen of onthouden aan besluiten van een Basisvereniging krachtens Statuten artikel 5 lid 3, 4, 5. Het besluit van verlening of onthouding van goedkeuring wordt door secretaris Afdeling schriftelijk ter kennis gebracht van Bestuur Basisvereniging. Beroep tegen beslissing Bestuur Afdeling staat open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O. Hangende het beroep worden besluiten waaraan goedkeuring is onthouden geschorst.

 10. Desgevraagd aan College(s) en Beroepscollege en Kascommissie Afdeling alle inlichtingen verstrekken.

 11. De belangen van de Basisleden en de Basisverenigingen en van de door of vanwege Bestuur Afdeling in het leven geroepen commissies behartigen.

 12. Maatregelen nemen of doen nemen tegen leden die de belangen van de Afdeling of van Leden N.P.O. schaden.

 13. Het doen van voorstellen, het aanbrengen van wijzigingen daarop, het inroepen van rechtsbijstand, het vaststellen van vergoedingen als geregeld bij artikel 14 van dit reglement.

 14. Het verzoeken om herziening of gratie als geregeld bij Statuten N.P.O. 15. Het nemen van beslissingen als geregeld bij Statuten artikel 36.

 15. Het uitvaardigen van reglementen voor zover niet bij Statuten voorbehouden aan Algemene Vergadering Afdeling.

Voorzitter Afdeling
Artikel 18

 1. De voorzitter heeft de algemene leiding, vervult representatieve taken, coördineert de werkzaamheden van het bestuur en ziet toe op de naleving van Statuten, reglementen en besluiten van Bestuur Afdeling.

 2. Hij heeft het recht vergaderingen en activiteiten van Leden N.P.O. en rechtspersonen als bedoeld in Statuten N.P.O. artikel 31 bij te wonen -voor zover deze goedkeuring Bestuur Afdeling behoeven -en heeft daarin een adviserende stem.

Tweede voorzitter Afdeling
Artikel 19

 1. Bij afwezigheid van de voorzitter of indien de voorzitter of Algemene Vergadering Afdeling dit wenselijk acht treedt de tweede voorzitter in de plaats van de voorzitter.

 2. Bij afwezigheid van de voorzitter en van de tweede voorzitter treedt diegene die het langst lid Bestuur Afdeling is in de plaats van de voorzitter.

 3. Tussen voorzitter en tweede voorzitter wordt een taakverdeling afgesproken.

Secretaris Afdeling
Artikel 20

 1. De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie, de administratie en het archief van de Afdeling.

 2. Hij is verantwoordelijk voor het bijhouden van een ledenregister en een kiesregister zoals nader geregeld bij artikel 2 lid 19 van dit reglement.

 3. Hij is verantwoordelijk voor verslaglegging van het behandelde in de Algemene Vergadering Afdeling en van alle vergaderingen Bestuur en Dagelijks Bestuur.

 4. Hij stelt een jaarverslag samen en zendt dit uiterlijk 4 weken voor de Algemene Vergadering Afdeling aan de afgevaardigde leden Basisverenigingen toe ter behandeling op bedoelde jaarvergadering.

 5. Hij bewaart de correspondentie en andere bescheiden tenminste tien jaar. Daarna mag vernietiging plaatsvinden na verkregen toestemming van Bestuur Afdeling.

Tweede secretaris Afdeling
Artikel 21

 1. Bij afwezigheid van de secretaris treedt de tweede secretaris in de plaats van de secretaris.

 2. Tussen secretaris en tweede secretaris wordt een taakverdeling afgesproken.

Penningmeester Afdeling
Artikel 22

 1. De penningmeester is belast met het financiële beheer van de Afdeling.

 2. Hij houdt boek op een wijze zoals door Bestuur Afdeling is bepaald.

 3. Hij verschaft te allen tijde aan Bestuur Afdeling en Dagelijks Bestuur Afdeling, of aan diegene die door Bestuur Afdeling als zodanig is gemachtigd, alle inlichtingen betreffende zijn beheer, verleent inzage in de hierop betrekking hebbende bescheiden en staat kascontrole toe.

 4. Hij geeft de financiële bescheiden en de kas op verzoek van Bestuur Afdeling tegen een bewijs van ontvangst af aan diegene die voor de ontvangst hiervan door Bestuur Afdeling is aangewezen.

 5. Hij draagt zorg voor verzekering van de bezittingen van de Afdeling tegen risico's van schade door brand, diefstal of anderszins op een door Bestuur Afdeling bepaalde wijze.

 6. Aan het eind van elk verenigingsjaar sluit hij zijn boeken af en stelt deze met alle daarbij behorende bescheiden, alsmede een door hem opgemaakte exploitatierekening en een balans vóór februari daaropvolgend ter beschikking van de Kascommissie Afdeling.

 7. Hij stelt een jaarverslag samen en zendt dit 4 weken voor de Algemene Ledenvergadering aan de Basisverenigingen en aan de leden van de Algemene Vergadering Afdeling toe, ter behandeling op bedoelde Algemene Vergadering Afdeling.

 8. Hij stelt in overleg met de overige leden Bestuur Afdeling een begroting op van de exploitatierekening, die ter goedkeuring aan Algemene Vergadering Afdeling zal worden voorgelegd.

 9. Hij kan met toestemming van Bestuur Afdeling werkzaamheden aan derden opdragen, maar blijft voor de uitvoering hiervan verantwoordelijk.

 10. Alle door de Afdeling verkregen gelden of goederen, behoudens de per giro of bank overgemaakte gelden, moeten door éen bewijs van kwijting van of vanwege de penningmeester zijn gedekt.

 11. Hij is voor de onder zijn berusting zijnde gelden, waarden of goederen verantwoordelijk en bewaart deze gelden, waarden en goederen gescheiden van zijn eigen bezittingen.

 12. Hij bewaart de financiële bescheiden tenminste tien jaar. Daarna mag vernietiging plaatsvinden na verkregen toestemming van Bestuur Afdeling.

Tweede Penningmeester Afdeling
Artikel 23

 1. Bij afwezigheid van de penningmeester treedt de tweede penningmeester in de functie van de penningmeester, onverminderd het bepaalde in artikel 22 van dit reglement.

 2. Tussen penningmeester en tweede penningmeester wordt een taakverdeling afgesproken.

Overige leden Bestuur Afdeling
Artikel 24<

Bestuur Afdeling stelt een taakverdeling van de overige leden Bestuur Afdeling vast.

Gezamenlijke Verantwoordelijkheid
Artikel 25

Het in de artikelen 18, 19, 20, 21, 22 en 23 bepaalde laat onverlet de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Bestuur Afdeling en het bepaalde in artikel 17 van dit reglement.

Verantwoording Bestuur Afdeling
Artikel 26

Bestuur Afdeling legt verantwoording af aan Algemene Vergadering Afdeling.

Vergaderingen Bestuur Afdeling
Artikel 27

 1. Vergaderingen Bestuur Afdeling worden gehouden zo dikwijls voorzitter Afdeling zulks nodig oordeelt of indien twee of meer andere leden Bestuur Afdeling de wens hiertoe te kennen geven. Voorzitter Afdeling schrijft binnen 7 dagen dagen nadat hem een dergelijk verzoek heeft bereikt een vergadering Bestuur Afdeling uit.

 2. Vergaderingen Bestuur Afdeling kunnen door middel van een rondschrijven of op andere wijze bijeen worden geroepen.

 3. De oproeping tot een vergadering Bestuur Afdeling geschiedt met inachtneming van een termijn van 14 dagen, tenzij Bestuur Afdeling anders besluit.

 4. Voor een vergadering Bestuur Afdeling is een agenda opgesteld en er wordt van deze vergadering verslag gelegd. Dit verslag wordt op de eerstvolgende vergadering Bestuur Afdeling ter goedkeuring aangeboden.

 5. In vergaderingen Bestuur Afdeling worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist voorzitter Afdeling.

Algemene Vergaderingen Afdeling
Artikel 28

 1. Algemene Vergadering Afdeling kan slechts geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van de kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

 2. Indien niet het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aantal kiesmannen of reservekiesmannen aanwezig is, wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige kiesmannen of reservekiesmannen bevoegd is besluiten te nemen over de voor de vorige Algemene Vergadering geagendeerde onderwerpen.

 3. De Afdeling stelt de volgende nadere regels betreffende de Algemene Vergadering:

 

 

ALGEMENE VERGADERING AFDELING

 

Kiesregister Afdeling
Artikel 29

 1. Aanmelding van kiesmannen en reservekiesmannen Afdeling geschiedt binnen l week na benoeming schriftelijk door secretaris Basisvereniging aan secretaris Afdeling.

 2. De aanmelding houdt in:De gegevens genoemd in lid 2 van dit artikel worden door secretaris Afdeling opgenomen in het kiesregister Afdeling.

  1. naam, volledig adres en telefoonnummer;
  2. datum benoeming tot kiesman of reservekiesman Afdeling;
 3. Secretaris Basisvereniging bevestigt, onverminderd het bepaalde in Statuten artikel 23, beëindiging kiesmanschap of reservekiesmanschap Afdeling binnen 7 dagen aan secretaris Afdeling.

Kiesmannen en Reservekiesmannen Afdeling
Artikel 30

 1. Het aantal kiesmannen Afdeling is afhankelijk van het aantal Basisleden van een Basisvereniging, die op 1 februari van elk verenigingsjaar als lid bij de tot Afdeling behorende basisverenigingen zijn ingeschreven en waarvan de verschuldigde contributies zijn geïnd.

 2. Per 15 Basisleden van een Basisvereniging kan één kiesman worden benoemd. De helft + een 1/2 van het basisaantal van 15 leidt tot verhoging van het aantal kiesmannen. 

  15 leden 1 kiesman 

  23 tlm 37 leden 2 kiesmannen 

  38 tlm 52 leden 3 kiesmannen 

  53 tlm 67 leden 4 kiesmannen 

  enzovoort 

  Per basisvereniging wordt minimaal een kiesman en reservekiesman afdeling benoemd. Deze kiesman(nen) en/of reserve kiesman(nen) dienen lid te zijn van het Bestuur Basisvereniging.

 3. Kiesmannen en reservekiesmannen Afdeling hebben zitting voor de duur van 1 jaar en wel vanaf de dag volgend op die van hun benoeming.Aftredenden zijn terstond herbenoembaar.

 4. Kiesmannen Afdeling brengen op Algemene Vergadering Basisvereniging verslag uit.

 5. Elke kiesman Afdeling heeft het recht met één of meer andere kiesmannen voorstellen in te dienen en kandidaten voor te dragen met inachtneming van de termijn genoemd in artikel 16 van dit reglement. Bovendien heeft hij recht tot het indienen van wijzigingsvoorstellen en het stellen van vragen ter waarborging van de belangen van de aangesloten Basisleden.

Voorstellen, oproeping en termijnen
Artikel 31

 1. Door Bestuur Afdeling wordt tenminste 4 weken voor Algemene Vergadering Afdeling aan de Basisverenigingen en de kiesmannen Afdeling kennis gegeven wanneer de Algemene Vergadering Afdeling wordt gehouden, met vermelding van de vacatures en/of degenen, die herkiesbaar zijn en van reeds door Bestuur Afdeling en bij secretaris Afdeling ingediende voorstellen.

 2. Bestuur Afdeling, Bestuur Basisvereniging en twee of meer kiesmannen Afdeling zijn bevoegd voorstellen in te dienen en kandidaten voor te dragen. Voorstellen worden door Bestuur Afdeling, Bestuur Basisvereniging of kiesmannen Afdeling schriftelijk ingediend bij secretaris Afdeling tot uiterlijk 8 weken voor Algemene Vergadering Afdeling.

 3. Secretaris Afdeling plaatst de ingediende voorstellen en de voorstellen van Bestuur Afdeling op de agenda.

 4. Oproeping en agenda worden 4 weken voor Algemene Vergadering Afdeling verzonden aan de Basisverenigingen en de kiesmannen Afdeling met inachtneming van het bepaalde in Statuten artikel 26.

 5. Van de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn kan worden afgeweken indien Bestuur Afdeling dit noodzakelijk acht.

 6. Bestuur Afdeling is bevoegd voor te schrijven dat wijzigingsvoorstellen schriftelijk worden ingediend. Indien Bestuur Afdeling van deze bevoegdheid gebruik maakt, stelt het een uiterste datum van inzenden vast.

 7. Het is niet toegestaan besluiten te nemen over andere voorstellen dan die welke op de agenda staan vermeld, behoudens in die gevallen waarin de wet of de Statuten dit toestaan.

 8. Het bepaalde in lid 7 van dit artikel geldt niet voor voorstellen van algemeen regelende aard die de orde betreffen.

Toegang en openbaarheid
Artikel 32

Geen toegang tot Algemene Vergadering Afdeling hebben, naast de genoemden in Statuten artikel 28, Basisleden tegen wie een tuchtrechtelijke maatregel is genomen inhoudende uitsluiting of beperking van rechten als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.

Besloten vergadering
Artikel 33

 1. Het voorstel om een Algemene Vergadering Afdeling in een besloten zitting te doen overgaan kan worden gedaan door voorzitter Afdeling, door twee andere leden Bestuur Afdeling of door vijf kiesmannen Afdeling. De beslissing wordt in beslotenheid genomen.

 2. Tot een besloten vergadering hebben alleen toegang Bestuur Afdeling, kiesmannen Afdeling en de ter vergadering aanwezige adviserende leden.

 3. Omtrent hetgeen in een besloten vergadering wordt behandeld, kan aan de aanwezigen gehele of gedeeltelijke geheimhouding worden opgelegd.

 4. De duur van de geheimhouding zal door Algemene Vergadering Afdeling worden bepaald.

 5. Het schenden van de geheimhouding kan een strafbaar feit opleveren. Een en ander wordt nader geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.

Kascommissie Afdeling
Artikel 34

 1. De kascommissie Afdeling bestaat uit 3 leden, één vertegenwoordiging van één basisvereniging.

 2. Nadat penningmeester Afdeling de boeken heeft gesloten, een balans en een exploitatierekening heeft opgemaakt, stelt hij deze met toevoeging van de terzake dienende bescheiden ter hand aan de Kascommissie Afdeling.

 3. Na controle wordt door deze commissie een verslag samengesteld en tijdig schriftelijk ter kennis gebracht van Bestuur Afdeling en Algemene Vergadering Afdeling. Wanneer de rekening en verantwoording door Algemene Vergadering Afdeling is goedgekeurd, strekt dit tot decharge van Bestuur Afdeling.

 4. De taak van de Kascommissie Afdeling bestaat uit:Commissies en anderen dragen er zorg voor dat de Kascommissie Afdeling jaarlijks op de in artikel 22 van dit reglement genoemde data over de relevante bescheiden beschikt.

  1. controle op de financiële bescheiden;
  2. controle op de aanwezigheid van het vermogen;
  3. controle op de rechtmatige en doelmatige besteding van de gelden;
  4. controle op het voldoen aan opdrachten;
  5. het op tijd uitbrengen van een schriftelijk verslag van de bevindingen aan de betreffende commissie of instelling en aan Bestuur Afdeling, waarin aanbevelingen kunnen worden gedaan.
 5. Bij schorsing, ontslag of in andere gevallen waarin penningmeester Afdeling zijn functie niet meer kan of mag uitoefenen, treedt de tweede penningmeester in de functie van de penningmeester.

 

 

ANDERE RECHTSPERSONEN

 

Rechtspersonen die zich bezig houden met het vervoer van postduiven<
Artikel 35

 1. Deze rechtspersonen behoeven goedkeuring van Bestuur Afdeling voor het vervoer van postduiven van de tot de Afdeling behorende basisverenigingen.

 2. Bestuur Afdeling kan aan de goedkeuring voorwaarden verbinden.

 3. Deze rechtspersonen zijn gehouden aan Vervoersreglement N.P.O.

 4. Bestuur Afdeling ziet toe op naleving Vervoersreglement N.P.O.

 5. Indien deze rechtspersonen niet rechtstreeks verbonden zijn aan Bestuur Afdeling sluit Bestuur Afdeling met deze rechtspersonen een contract ter waarborging belangen aangesloten Basisleden.

 6. Tegen weigering van goedkeuring door Bestuur Afdeling of tegen gestelde voorwaarden staat beroep open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.

Rechtspersonen die zich bezighouden met de organisatie van wedvluchten en/of competities
Artikel 36

 1. Deze rechtspersonen behoeven goedkeuring Bestuur Afdeling, indien zij wedvluchten en/of competities organiseren voor Basisleden aangesloten bij de Afdeling. Deze goedkeuring kan door Bestuur Afdeling slechts worden verleend met inachtneming van de richtlijnen Bestuur N.P.O.

 2. Aan de in lid I genoemde goedkeuring kunnen voorwaarden worden verbonden.

 3. Tegen weigering van goedkeuring door Bestuur Afdeling of tegen de gestelde voorwaarden staat beroep open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.

 4. Aan de in dit artikel bedoelde rechtspersonen komen bij uitsluiting bevoegdheden toe op het gebied van de goedgekeurde wedvluchten en/of competities.

Rechtspersonen die zich bezig houden met het keuren en/of tentoonstellen van postduiven
Artikel 37

 1. Deze rechtspersonen behoeven goedkeuring van Bestuur Afdeling, indien zij keuringen en/of tentoonstellingen organiseren voor Basisleden aangesloten bij de Afdeling.

 2. Bij het verlenen van deze goedkeuring is artikel 36 lid I 2e alinea van dit reglement van overeenkomstige toepassing.

Wedvluchten
Artikel 37 a

 1. Wedvluchten door de afdeling georganiseerd worden in principe gehouden op zaterdag.

 2. Indien niet op zaterdag wordt gelost of het concours niet op zaterdag kan worden gesloten, dan geldt voor de afdelingssamenspelen de zondagsregeling zoals vermeld in artikel 7 van het aanvullend wedvluchtreglement.(gewijzigd 1 maart 2019)

 3. Concoursgebieden en verenigingen zijn autonoom in hun besluitvorming voor wat betreft het concoursen op zondag.

 4. Besturen Concoursgebieden en Besturen Basisverenigingen dienen voor aanvang ieder van ieder vliegseizoen bekend te stellen:WEL/NIET op zondag.

Intrekking goedkeuring
Artikel 38

 1. Verleende goedkeuring als omschreven in de artikelen van dit reglement kan door Bestuur Afdeling worden ingetrokken, indien daarvoor dringende redenen aanwezig worden geacht.

 2. Tegen intrekking van goedkeuring staat beroep open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.

Bewaarplicht
Artikel 39

 1. Bescheiden van financiële en niet financiële aard worden tenminste tien jaar bewaard. Daarna mag vernietiging plaatsvinden na verkregen toestemming van bestuur Afdeling.

 2. Bewaren wedvluchtbescheiden wordt nader geregeld bij Wedvluchtreglement N.P.O.

Reglementen
Artikel 40

 1. Naast de in Statuten N.P.O. genoemde Reglementen zijn ook door Bestuur Afdeling uit te vaardigen reglementen en voorschriften bindend voor alle Basisverenigingen.

 2. leder Lid N.P.O. wordt geacht Statuten, Reglementen en voorschriften N.P.O. en Afdeling te kennen.

 3. Statuten en Reglementen N.P.O. en Afdeling worden op verzoek tegen kostprijs verstrekt, tevens worden wijzigingen bekend gemaakt aan de Leden Basisverenigingen en kiesmannen Afdeling.

 4. De Statuten, Reglementen en voorschriften van de Afdeling en de Basisverenigingen mogen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met Statuten, Reglementen of voorschriften N.P.O. of deze aantasten.

Niet naleving
Artikel 41

Bij niet naleving van Statuten, Reglementen of voorschriften N.P.O. en/of Afdeling kan Bestuur Afdeling, naast tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd krachtens Reglement Rechtspleging N.P.O., de volgende extra maatregelen nemen: het intrekken van goedkeuringen en toekenningen van rechten verleend door Bestuur Afdeling. Beroep tegen deze extra maatregelen staat open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.

Wijzigingen
Artikel 42

 1. Wijzigingen in dit Reglement kunnen alleen worden aangebracht -op voorstel van Bestuur Afdeling, twee of meer kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling of één of meer Besturen Basisverenigingen -in een Algemene Vergadering Afdeling waarin tenminste tweederde gedeelte van het aantal kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling blijkens de presentielijst aanwezig is.

 2. Indien niet het in het eerste lid bedoelde aantal kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling aanwezig is, wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene Vergadering Afdeling bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling, bevoegd is besluiten te nemen over de voor de vorige Algemene Vergadering Afdeling geagendeerde wijzigingsvoorstellen.

 3. Tot een wijziging wordt besloten met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Overgangsbepalingen
Artikel 43

Buiten toepassing blijft:
Artikel 3 lid 4 sub d van het Huishoudelijk Reglement, ten aanzien van die Basisverenigingen, die tengevolge van de reorganisatie van de N.P.O. en herindeling in de elf Unieke Werkgebieden gaan behoren tot het werkgebied van de Afdeling, mits zij zich aanmelden binnen twee jaar nadat de huidige Afdeling door fusie is ontstaan. Bestuur Afdeling is bevoegd, na goedkeuring Bestuur N.P.O., hiervoor dispensatie te verlenen.

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.