Statuten

AKTE VAN FUSIE en STATUTEN

Heden, vierentwintig januari negentienhonderdzevenennegentig, verscheen voor mij Jhr.Mr Ernest Eduard Emanuel de Kuyper, notaris ter standplaats Vught:
mevrouw Wilhelmina Mechelina Hermana Maria Boom, secretaresse, geboren te Vught op tien juli negentienhonderd negenenveertig, wonende te 5261 CN Vught, Kapellaan 46, gehuwd, die zich heeft gelegitimeerd middels een nog niet door tijdsverloop verstreken Nederlands paspoort met nummer C570759, afgegeven te Vught op twaalf juni negentienhonderdtweeënnegentig, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. a. de heer Egbert Gerrit Veenstra, ondernemer, geboren te Zwaagwesteinde op vijfentwintig oktober negentienhonderddertig, wonende te 9271 KH Zwaagwesteinde, Voorstraat 28, gehuwd;

1. b. de heer Wigger Pieter Meindersma, zonder beroep, geboren te Buitenpost op twaalf september negentienhonderdvierentwintig, wonende te 9284 SE Augustinusga, Boskamp 69, gehuwd;

1. c. de heer Hendrik Douna, bankemployé, geboren te Donkerbroek op vijf tien november negentienhonderdeenenzestig, wonende te 8435 XM Donkerbroek, Buursterlaan 53, gehuwd,

ten deze handelende in hoedanigheid van voorzitter, secretaris en penningmeester en tezamen vormende het Dagelijks Bestuur van de statutair te Leeuwarden zetelende vereniging "POSTDUIVENHOUDERSVERENIGING AFDELING FRIESLAND" met als adres: 8435 XM Donkerbroek, Buursterlaan 53 en ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden onder nummer V003294;

2. a. de heer Johannes Hendrikus Meenderink, zonder beroep, geboren te Hoorn op eenendertig mei negentienhonderdzevenendertig, wonende te 9051 GS Stiens, Roptastins 40, gehuwd;

2. b. de heer Dirk Buwalda, stafmedewerker, geboren te Wijnaldum op negentien juni negentienhonderdzesenveertig, wonende te 8802 BG Franeker, Neptunusbaan 8, gehuwd;

2. c. de heer Jelle Kooistra, ambtenaar, geboren te Drachten op drie augustus negentienhonderdzevenenveertig, wonende te 8456 HV De Knipe, Jan Jonkmanweg 25, gehuwd;

2. d. de heer Cor Tolsma, zonder beroep, geboren te Sneek op twintig september negentienhonderdvijfenveertig, wonende te 9078 PV Oude Bildtzijl, Nieuwbildtdijk 162, gehuwd,

ten deze handelende in hoedanigheid van voorzitter, secretaris en bestuurders en tezamen vertegenwoordigende de statutair te Leeuwarden zetelende vereniging "NEDERLANDSE ALGEMENE BOND VAN POSTDUIVENHOUDERS AFDELING K (FRIESLAND)" met als adres: 8802 BG Franeker, Neptunusbaan 8 en ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer- van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden onder nummer V003313, en voormelde verenigingen ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende. Blijkende van gemelde volmachten uit twee onderhandse akten van volmacht mij, notaris, genoegzaam gebleken en welke volmachten aan deze akte zijn vastgehecht.

Premisse

De comparante, handelend als gemeld, verklaart vooraf het volgende:

 1. dat door het Bestuur van de Postduivenhoudersvereniging Afdeling Friesland, sub I voornoemd in haar bestuursvergadering gehouden te Leeuwarden op vijfentwintig maart negentienhonderdzesennegentig aan de orde is geweest een "Voorstel- tot Fusie" als is bedoeld in artikel 2:312 van het- Burgerlijk Wetboek, welk "Voorstel tot Fusie" is aangenomen en door alle aanwezige bestuurders is ondertekend en van welke besluitvorming moge blijken uit een aan deze akte vastgehechte kopie Notulen van de betreffende bestuursvergadering;
 2. dat door het Bestuur van de Nederlandse Algemene Bond van Postduivenhouders Afdeling K (Friesland) sub II voornoemd in haar bestuursvergadering gehouden te Leeuwarden op vijfentwintig maart negentienhonderdzesennegentig aan de orde is geweest een "Voorstel tot Fusie" als is bedoeld in artikel 2:312 van het Burgerlijk Wetboek, welk "Voorstel tot Fusie" is aangenomen en door alle bestuurders is ondertekend en van welke besluitvorming moge blijken uit een aan deze akte vastgehechte kopie Notulen van de betreffende bestuursvergadering;
 3. dat de relevante fusiestukken waarvan kopieën aan deze akte zijn vastgehecht als bedoeld en met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 2:314 van het Burgerlijk Wetboek blijkens een schrijven van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland de dato drieëntwintig juli negentienhonderdzesennegentig, welk schrijven eveneens aan deze akte is vastgehecht, vanaf zesentwintig juni negentienhonderdzesennegentig ter visie hebben gelegen;
 4. dat terzake van deze ter visie legging aankondiging is gedaan in het in Nederland verschijnend Dagblad "De Telegraaf" in haar oplage de dato zesentwintig juli negentienhonderdzesennegentig;
 5. dat op vier september negentienhonderdzesennegentig door de griffier van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden een verklaring als bedoeld in artikel 2:316 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is afgegeven waaruit blijkt dat er geen verzet is van schuldeisers tegen voormeld voorstel tot fusie en welke verklaring aan deze akte is vastgehecht;
 6. dat de statuten van de vereniging "Postduivenhoudersvereniging Afdeling Friesland" voor het laatst in haar geheel zijn gewijzigd bij akte verleden op eenentwintig april negentienhonderdtweeëntachtig voor Mr. G.A. de Gelder, notaris te Gaasterland en Hemelumer Oldeferd;
 7. dat de statuten van de vereniging "Nederlandse Algemene Bond van Postduivenhouders Afdeling K (Friesland)" voor het laatst in haar geheel zijn gewijzigd bij akte verleden op drie juni negentienhonderdtweeëntachtig voor Mr. W.J. Adema, notaris ter standplaats Leeuwarden;
 8. dat door de Algemene Vergadering van Afgevaardigden van de Postduivenhoudersverenging Afdeling Friesland gehouden te Drachten op zeven januari negentienhonderdzevenennegentig met inachtneming van- de statutaire vereisten voor statutenwijziging en conform artikel 2:317 van het Burgerlijk Wetboek met algemene stemmen en veertig van de tweeënvijftig afgevaardigden aanwezig dan wel vertegen woordigd door hun reserve afgevaardigden is besloten tot fusie als bedoeld in titel 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zulks conform het voorstel van fusie van het bestuur van haar vereniging en van welke notulen exclusief bijlagen een uittreksel aan de akte is vastgehecht en de niet aanwezigen zich vooraf dan wel achteraf schriftelijk accoord hebben verklaard met de voorgenomen fusie;
 9. dat door de Algemene Vergadering van Afgevaardigden van de Nederlandse Bond van Postduivenhouders Afdeling K (Friesland) gehouden te Drachten op zeven januari negentienhonderdzevenennegentig met inachtneming van de statutaire vereisten voor statutenwijziging en conform artikel 2:317 van het- Burgerlijk Wetboek met de statutair vereiste meerderheid is besloten tot fusie als bedoeld in titel 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zulks conform het voorstel van fusie van het bestuur van- haar vereniging en van welke notulen -exclusief bijlagen -een uittreksel aan de akte is vastgehecht;
 10. dat de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering van voormelde besluiten tot fusie zal gaan oprichten de na te noemen vereniging -zijnde de overnemende vereniging -en ten tengevolge van het van kracht worden van de fusie de verenigingen sub I en I I genoemd ophouden te bestaan.

Oprichting en Fusie

De comparante, handelend als gemeld, verklaart ter uitvoering van hetgeen in de premisse is gemeld de fusie van de beide door haar vertegenwoordigende verenigingen te doen plaatsvinden waarbij de overnemende vereniging onder algemene titel het vermogen verkrijgt van de verdwijnende verenigingen.

De comparante, handelend als gemeld, verklaart op te richten de overnemende vereniging en de statuten conform "Besluit tot Fusie" vast te stellen als volgt.

 

 

STATUTEN

 

NAAM EN ZETEL
Artikel 1

De vereniging draagt de naam: "AFDELING FRIESLAND 96". 
Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden. 
De vereniging wordt verder in deze Statuten en in de Reglementen aangeduid als: de Afdeling . 
De vereniging maakt als Afdeling onderdeel uit van de 'vereniging Nederlandse Postduivenhouders Organisatie', een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te Veenendaal. Deze laatstgenoemde vereniging wordt verder in deze Statuten en in de Reglementen aangeduid als N.P.O.

DUUR EN VERENIGINGSJAAR
Artikel 2

 1. De afdeling is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

DOEL
Artikel 3

 1. De Afdeling stelt zich overeenkomstig de Statuten N.P.O. ten doel: het bevorderen en doen bevorderen van de postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport met postduiven in de ruimste zin van het woord met in achtneming van de belangen van die basisleden die om principiële redenen de sport en daarmede verband houdende werkzaamheden niet op zondag uitoefenen, een en ander geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling .
 2. De Afdeling tracht dit doelovereenkomstig de Statuten N.P.O. ondermeer te bereiken door:
  1. het uitvaardigen van uniforme reglementen en voorschriften;
  2. het eerbiedigen van ieders godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht;
  3. het treffen of doen treffen van organisatorische voorzieningen;
  4. het onderhouden van betrekkingen met derden in daartoe geëigende gevallen, voorzover niet voorbehouden aan de N.P.O.;
  5. het geven van voorlichting en andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn,
  6. het organiseren van wedvluchten met postduiven;
  7. het doen vervoeren van postduiven in overeenstemming met het N.P.O. vervoersreglement.
  en voorts al datgene te doen wat aan het gestelde doel bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord genomen.

VERPLICHTINGEN JEGENS DE N.P.O.
Artikel 4

De Afdeling is verplicht:

 1. Statuten en Reglementen N.P.O., besluiten Bestuur N.P.O. en Algemene Vergadering N.P.O. na te leven;
 2. De belangen van de N.P.O. van een van haar organen of- van de duivensport in de ruimste zin van het woord niet te schaden;
 3. Alle overige verplichtingen, welke de N.P.O. in naam van haar Leden aangaat of welke uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te komen;
 4. Geen bepalingen in hun Statuten en Reglementen op te nemen, die strijdig zijn met Statuten, Reglementen en besluiten N.P.O.

LEDEN- BEGUNSTIGERS
Artikel 5

 1. De Afdeling kent overeenkomstig de Statuten N.P.O: Leden Basisverenigingen, Basisleden, Jeugdleden, Ereleden, Leden van Verdienste en Begunstigers.
 2. Leden Basisverenigingen van de Afdeling zijn die verenigingen die vallen onder het bepaalde in Statuten N.P.O.
 3. Basisverenigingen leggen hun Statuten, Reglementen en werkgebied ter goedkeuring voor aan het Bestuur Afdeling.
 4. Aanmelding van een Lid Basisvereniging geschiedt schriftelijk bij Bestuur Afdeling. Bestuur Afdeling beslist over toelating, met inachtneming van het bij Huishoudelijk Reglement N.P.O. geregelde betreffende overgang en oprichting nieuwe Basisvereniging en het bij Huishoudelijk Reglement Afdeling geregelde betreffende werkgebied. Bestuur Afdeling kan aan toelating voorwaarden verbinden.
  1. Tegen weigering tot toelating of tegen gestelde voorwaarden staat beroep open bij Algemene Vergadering Afdeling.
  2. Geen beroep is mogelijk bij strijdigheid met goedkeuring werkgebied Afdeling door N.P.O. of met geldende grensafspraken en/of afspraken betreffende overgang.
 5. Verkrijging lidmaatschap Afdeling houdt in verkrijging lidmaatschap N.P.O.

BASISLEDEN
Artikel 6

Basisleden zijn natuurlijke personen van achttien jaar of iii ouder, die zijn opgenomen in het ledenregister van de in de statuten N.P.O. genoemde Basisverenigingen.

JEUGDLEDEN
Artikel 7

 1. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en aan wie door een Lid Basisvereniging toestemming is verleend deel te nemen aan de activiteiten van N.P.O., Afdeling en Basisvereniging.
 2. Rechten en plichten van Jeugdleden worden nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement N.P.O.
 3. Jeugdleden zijn geen leden in de zin van de wet.

ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE EN BEGUNSTIGERS
Artikel 8

 1. De Afdeling kan aan de N.P.O. natuurlijke personen voordragen voor benoeming zowel voor het Ere-lidmaatschap van de N.P.O. alswel het lidmaatschap van Verdienste van de N.P.O.
 2. Ereleden van de Afdeling zijn natuurlijke personen, die door Bestuur Afdeling als zodanig zijn benoemd op voordracht van één of meer Leden Basisverenigingen, twee of meer kiesmannen Afdeling of van Bestuur Afdeling zelf. Zij dragen de titel Erelid.
 3. Begunstigers Afdeling zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich jegens de Afdeling schriftelijk verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage.Zij worden als zodanig erkend door Bestuur Afdeling.
 4. Ereleden en Begunstigers van de Afdeling hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hen bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.
 5. Van Ereleden en Begunstigers van de Afdeling wordt door Bestuur Afdeling een register gehouden.

GOEDKEURING STATUTEN EN REGLEMENTEN
Artikel 9

Overeenkomstig Statuten N. P. O .worden de Statuten en Reglementen van de Afdeling, ter goedkeuring voorgelegd aan bestuur N.P.O.

WERKGEBIED
Artikel 10

Overeenkomstig Statuten N.P.O. wordt het werkgebied van de Afdeling, geheel in Nederland gelegen, ter goedkeuring voorgelegd aan Bestuur N.P.O.

OVERGANG
Artikel 11

 1. Overgang geschiedt in overeenstemming met het hieromtrent bepaalde in Statuten en Huishoudelijk Reglement N.P.O.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, streeft de Afdeling er naar voor de verschillende soorten van overgang grensafspraken en/of afspraken betreffende overgang te maken.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 12
Het lidmaatschap van Afdeling van de N.P.O. eindigt op door Statuten N.P.O. beschreven wijze.

Artikel 13
Het lidmaatschap van Leden Basisverenigingen eindigt op door Statuten N.P.O. beschreven wijze.

Artikel 14 
Het lidmaatschap van een Basislid eindigt op door Statuten N.P.O. beschreven wijze.

Artikel 15 
Het zijn van Erelid, Lid van Verdienste of Begunstiger van de Afdeling eindigt op door Statuten N.P.O. beschreven wijze.

GELDMIDDELEN
Artikel 16

 1. De inkomsten van de Afdeling bestaan uit:Basisleden en Jeugdleden betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door Algemene Vergadering Afdeling.
  1. jaarlijkse bijdragen Afdeling van Basisleden en Jeugdleden;
  2. bijdragen van Begunstigers;
  3. batige saldi verkregen uit door of vanwege de Afdeling georganiseerde evenementen;
  4. vergoedingen verkregen door verlening van diensten door de Afdeling;
  5. eventuele verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten;
  6. andere wettig verkregen baten.
 2. Begunstigers betalen jaarlijks een bijdrage, waarvan de minimumhoogte wordt vastgesteld door Bestuur Afdeling.
 3. Bestuur Afdeling beheert het vermogen, voert definanciële administratie en brengt binnen zes maanden na afloop van ieder verenigingsjaar het financieel jaarverslag, tenminste bevattend een balans en een staat van baten en lasten, over het afgelopen boekjaar en een begroting voor het komende boekjaar uit en legt deze ter goedkeuring voor aan Algemene vergadering Afdeling.

 

HET BESTUUR

 

SAMENSTELLING BESTUUR AFDELING
Artikel 17

 1. Bestuur Afdeling is opgedragen aan tenminste zeven en ten hoogste negen personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door Algemene Vergadering Afdeling en betreft bij voorkeur een oneven aantal.
 2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. Zij worden in functie gekozen.
 3. Bestuur Afdeling wijst uit zijn midden een tweede voorzitter, een tweede secretaris en een tweede penningmeester aan.
 4. Indien het aantal leden Bestuur Afdeling beneden zeven is gedaald, is Bestuur Afdeling slechts bevoegd lopende zaken af te handelen. In dit geval roept Bestuur Afdeling binnen drie maanden een Algemene Vergadering Afdeling bijeen, waarin in de vacatures wordt voorzien.

BENOEMING BESTUUR
Artikel 18

 1. Bestuur Afdeling wordt benoemd voor een periode van drie jaar door Algemene Vergadering Afdeling uit de Basisleden op voordracht van tenminste één Lid Basisvereniging, twee kiesmannen Afdelingen of Bestuur Afdeling. Een rooster van aftreden wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling. Bij tussentijdse benoeming in een vacature neemt het nieuw benoemde bestuurslid in het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
 2. Bij stemmingen over benoeming en/of ontslag van leden Bestuur Afdeling worden besluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Bij enkele kandidaatstelling geschiedt benoeming bij acclamatie.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR AFDELING
Artikel 19

 1. Bestuur Afdeling is belast met het besturen van de Afdeling.
 2. Bestuur Afdeling is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten vanovereenkomsten waarbij de Afdeling zich als borg of mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld aan derden verbindt.
 3. Voor het sluiten van de in lid 2 van dit artikel genoemde overeenkomsten is de goedkeuring van Algemene Vergadering Afdeling vereist, behoudens voor bedragen nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
 4. Bestuur Afdeling is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door Bestuur Afdeling worden benoemd, of door anderen.
 5. Bestuur N.P.O. kan besluiten van een Lid Afdeling, indien deze besluiten tevens de belangen van de N.P.O. betreffen, aan zijn goedkeuring onderwerpen.
 6. Bestuur Afdeling kan besluiten van een Lid Basisvereniging, indien deze besluiten tevens de belangen van de Afdeling betreffen, aan zijn goedkeuring onderwerpen.
 7. De in dit artikel genoemde taken en bevoegdheden van Bestuur Afdeling worden nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling.

EINDE LIDMAATSCHAP BESTUUR AFDELING
Artikel 20

 1. Lidmaatschap Bestuur Afdeling eindigt:Ontzetting wordt nader geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.
  1. na afloop van de periode genoemd in artikel 18, lid 1;
  2. door overlijden;
  3. door bedanken door Lid Bestuur Afdeling;
  4. indien Lid Bestuur Afdeling niet langer Basislid N.P.O. of Lid Afdeling is;
  5. door ontzetting;

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 21

 1. De Afdeling wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur Afdeling alsmede kan zij worden vertegenwoordigd door twee leden gezamenlijk van het Dagelijks Bestuur Afdeling.
 2. Bestuur Afdeling kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan leden Bestuur Afdeling of aan derden om de Afdeling binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING AFDELING SAMENSTELLING
Artikel 22

 1. Algemene Vergadering Afdeling bestaat uit Bestuur Afdeling, stemgerechtigde leden van de vergadering, overigens in deze Statuten aangeduid als kiesmannen Afdeling.
  1. Adviserende leden Algemene Vergadering Afdeling zijn:adviserende leden Algemene Vergadering Afdeling hebben het recht het woord te voeren.
   • een door Bestuur Afdeling of door anderen benoemde commissie;
   • leden Kascommissie Afdeling;
   • en verder op uitnodiging van Bestuur Afdeling leden van andere commissies en andere personen;

BENOEMING KIESMANNEN EN RESERVEKIESMANNEN AFDELING
Artikel 23

 1. De kiesmannen en reservekiesmannen Afdeling vertegenwoordigen alle in artikel 5 lid l van deze Statuten genoemde Leden.
 2. De kiesmannen en reservekiesmannen Afdeling worden per Basisvereniging voor de duur van één verenigingsjaar benoemd door de Algemene Vergadering van de betreffende Basisvereniging en opgenomen in het kiesregister Afdeling na schriftelijke aanmelding door secretaris van de betreffende Basisvereniging. Het aantal kiesmannen en reservekiesmannen Afdeling dat per Basisvereniging kan worden benoemd zal worden bepaald bij Huishoudelijk Reglement.
 3. Tot kiesmannen en reservekiesmannen Afdeling kunnen bij uitsluiting benoemd worden Basisleden;
 4. De indeling en het bijhouden van het kiesregister wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling.

BENOEMING KIESMANNEN EN RESERVEKIESMANNEN N.P.O.
Artikel 24

 1. Op de Algemene Vergadering N.P.O. wordt de Afdeling vertegenwoordigd door haar kiesmannen en reservekiesmannen N.P.O., als omschreven in Statuten N.P.O.
 2. Kiesmannen N.P.O. worden op de door Statuten en Huishoudelijk Reglement N.P.O. voorgeschreven wijze benoemd en bij secretaris N.P.O. aangemeld.
 3. Kiesmannen N.P.O. of de voor hen in de plaats tredende reserve kies- mannen N.P.O. brengen jaarlijks op Algemene Vergadering Afdeling verslag uit.

BEVOEGDHEID ALGEMENE VERGADERING AFDELING
Artikel 25

Aan Algemene Vergadering Afdeling komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze Statuten aan Bestuur Afdeling zijn opgedragen.

FREQUENTIE EN OPROEPING
Artikel 26

 1. Tenminste tweemaal per jaar wordt een Algemene Vergadering Afdeling gehouden.
  1. De jaarvergadering heeft plaats binnen drie maanden na einde verenigingsjaar;
  2. in de jaarvergadering komen aan de orde:
   • het jaarverslag;
   • financieel verslag penningmeester Afdeling;
   • voorziening in eventuele vacatures;
   • voorstellen van Bestuur Afdeling, kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
   • rapportage door Kascommissie Afdeling inzake financiële jaarverslagen;
   • dechargeverlening Bestuur Afdeling.
 2. De oproeping geschiedt door Bestuur Afdeling door middel van een uitnodiging gericht aan alle leden van de vergadering, genoemd in artikel 22 van deze Statuten en aan Besturen Leden Basisverenigingen.
 3. De oproepingstermijn en de termijnen tot indienen van- voorstellen en tot het stellen van kandidaten worden geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AFDELING
Artikel 27

 1. Een buitengewone Algemene Vergadering Afdeling wordt belegd:Een vergadering als bedoeld in het vorige lid wordt binnen vier weken na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek door Bestuur Afdeling uitgeschreven, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop Bestuur Afdeling de Algemene Vergadering Afdeling bijeenroept.
  1. indien een meerderheid van Bestuur Afdeling zulks nodig oordeelt;
  2. op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal kiesmannen of reservekiesmannen als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende deel van de stemmen.

TOEGANG EN OPENBAARHEID, STEMRECHT
Artikel 28

 1. Toegang tot Algemene Vergadering Afdeling hebben naast de leden van de vergadering, genoemd in artikel 22 van deze Statuten, alle Begunstigers, Ereleden en personen, die door Bestuur Afdeling zijn uitgenodigd.
 2. Algemene Vergadering Afdeling is openbaar. Voorzover de statuten niet anders bepalen hebben alle leden toegang tot de Algemene Vergadering Afdeling. Alléén de kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling zijn bevoegd aan de beraadslagingen deel te nemen en het woord te voeren. De overige op de Algemene Vergadering aanwezigen hebben slechts het recht het woord te voeren eerst nadat het Bestuur Afdeling hen het woord- heeft gegeven waartoe het Bestuur Afdeling overigens niet verplicht is en kan daarbij voorwaarden stellen.
 3. Geen toegang hebben Basisleden die geschorst zijn. Evenmin hebben toegang Basisleden aan wie een verbod tot bezoeken van vergaderingen is opgelegd. Het in de laatste zin gestelde wordt nader geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.
 4. Bestuur Afdeling of Algemene Vergadering Afdeling kunnen besluiten de vergadering besloten te verklaren. Een en ander wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling.
 5. Stemgerechtigd zijn uitsluitend de kiesmannen of de voor hen in de plaats tredende reservekiesmannen Afdeling. Iedere kiesman of de voor hem in de plaats tredende reserve kiesman is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.

STEMMINGEN
Artikel 29

 1. Algemene Vergadering Afdeling kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste de helft van de kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig is.
 2. Indien niet het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aantal kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling aanwezig is, wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene Vergadering Afdeling bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling, bevoegd is besluiten te nemen over voor de vorige Algemene Vergadering geagendeerde onderwerpen.
 3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan, met dien verstande dat indien de statuten vereisen dat het besluit dient te worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle kiesmannen of reservekiesmannen van de afdeling aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn, één kiesman of reservekiesman alléén op grond van een schriftelijke volmacht kan optreden voor maximaal twee andere kiesmannen. De geldigheid van de volmacht staat ter beoordeling van het Bestuur Afdeling en heeft geen werking indien de vervangende reservekiesman aanwezig is.
 4. Besluiten worden genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze Statuten anders bepalen.
 5. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Over zaken wordt hoofdelijk gestemd of door opsteking van stemkaarten, tenzij de voorzitter of de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht. Benoeming bij acclamatie is mogelijk.
 6. Indien een schriftelijke stemming verlangd is, benoemt de voorzitter een stembureau van drie personen; het stembureau telt de stembiljetten, opent ze, stelt de geldigheid van iedere uitgebrachte stem vast en geeft de uitslag van de stemming.
 7. Ongeldig zijn stembiljetten, die:
  1. wel zijn uitgereikt, doch niet zijn ingeleverd;
  2. blanco zijn;
  3. zijn ondertekend;
  4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  5. de naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is;
  6. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die bedoeld is;
  8. op een andere wijze zijn beschreven dan door de voorzitter bepaald.
  1. Indien bij een schriftelijke stemming meer dan de helft der stemmen niet geldig is uitgebracht, wordt de totale stemming als ongeldig beschouwd;
  2. indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de twee personen, die de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Wordt door twee of meer personen een gelijk hoogst aantal stemmen behaald, dan vindt herstemming plaats over deze personen. Bij herstemming beslist het hoogste stemmen aantal. Staken de stemmen na herstemming nog, dan beslist het lot.
 8. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen na herstemming nog, dan geldt het voorstel als verworpen.
  1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat in Algemene Vergadering Afdeling een besluit is genomen, is beslissend.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of -wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - indien één kiesman of reservekiesman Afdeling dit verlangt.

TUCHT- EN GESCHILLENRECHT
Artikel 30

 1. Het tucht- en geschillenrecht wordt geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.
 2. Leden N.P.O. maken gebruik van de in Statuten en Reglement Rechtspleging N.P.O. geboden mogelijkheden van bezwaar en beroep in het tucht- en geschillenrecht alvorens gerechtelijke stappen worden ondernomen tegen de N.P.O., de Afdeling, een Lid Basisvereniging, een Basislid, een wedvluchtorganiserende instantie of een andere rechtspersoon als genoemd in Statuten N.P.O.

KASCOMMISSIE AFDELING
Artikel 31

 1. De controle op het geldelijk beheer en de financiële administratie van de Afdeling en de onder haar verantwoordelijkheid functionerende commissies of instellingen, wordt opgedragen aan de Kascommissie Afdeling, verder te noemen: Kascommissie. De kascommissie bestaat uit minimaal twee basisleden.
 2. Leden Kascommissie worden benoemd door Algemene Vergadering Afdeling voor de tijd van één jaar en mogen geen deel uitmaken van het Bestuur Afdeling. Aftredenden zijn gedurende één jaar niet herkiesbaar.
 3. Bestuur Afdeling verschaft aan de Kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen en vertoont haar desgewenst de kas en de waarden van de Afdeling en geeft inzage in de boeken en bescheiden van de Afdeling.

ANDERE RECHTSPERSONEN
Artikel 32

 1. Alle andere rechtspersonen dan Basisverenigingen waarin Leden N.P.O. binnen de Afdeling zich verenigen met het doel activiteiten te ontplooien op het gebied van de postduivenliefhebberij, behoeven goedkeuring Bestuur Afdeling. Deze goedkeuring wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling.
 2. Taken en bevoegdheden van genoemde rechtspersonen worden nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling.

REGLEMENTEN
Artikel 33

 1. Algemene Vergadering Afdeling stelt het Huishoudelijk Reglement Afdeling vast:
 2. Het in het eerste lid van dit artikelgenoemde reglement is bindend voor alle in artikel 5 lid 1 van deze Statuten genoemde Leden van de Afdeling.

WIJZIGING STATUTEN
Artikel 34

 1. Wijziging van deze Statuten kan slechts worden behandeld in een Algemene Vergadering Afdeling, waartoe tenminste veertien dagen tevoren is opgeroepen en waarbij in de oproeping is medegedeeld, dat wijziging van de Statuten wordt voorgesteld.
 2. Het voorstel tot wijziging wordt woordelijk bij de agenda gevoegd.
 3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene Vergadering Afdeling alle kiesmannen Afdeling aanwezig zijn, dan wel via reservekiesmannen Afdeling vertegenwoordigd zijn en het besluit tot wijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
  1. Een besluit tot wijziging Statuten kan slechts genomen worden met twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op een vergadering waarin tenminste twee/derde van de kiesmannen. Afdeling blijkens de presentielijst aanwezig is, dan wel vertegenwoordigd door reservekiesmannen Afdeling.
  2. Indien niet het in dit lid onder a vereiste aantal- kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling aanwezig is, wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene Vergadering Afdeling bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling, bevoegd is besluiten te nemen over het voor de vorige Algemene Vergadering Afdeling geangendeerde voorstel tot wijziging Statuten. Besluiten worden genomen met twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Wijziging van artikel 3 lid 1 en/of lid 2 sub b van deze Statuten kan slechts geschieden door een besluit, dat met algemene stemmen genomen wordt in een Algemene Vergadering Afdeling waarin alle kiesmannen Afdeling aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd door reservekiesmannen Afdeling het een en ander met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 29 lid 3 van de statuten.
 5. Wijziging Statuten treedt in werking, zodra de wijziging notarieel is verleden.

ONTBINDING
Artikel 35

 1. Onder ontbinding wordt verstaan het opheffen van de Afdeling.
 2. Alleen een speciale daartoe bijeen geroepen Algemene Vergadering Afdeling kan besluiten tot ontbinden van de Afdeling, waarbij het bepaalde in artikel 34 van deze Statuten van overeenkomstige toepassing is en behoudens het bepaalde in de wet.
 3. Ontbinding kan niet plaatsvinden, zolang een/derde of meer kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling de instandhouding van de Afdeling wensen.
  1. Algemene Vergadering Afdeling beslist welke bestemming zal worden gegeven aan het na de liquidatie resterende vermogen en de bezittingen.
  2. Indien sedert het besluit tot ontbinding een jaar is verstreken zonder dat Algemene Vergadering Afdeling terzake van dit vermogen en deze bezittingen een besluit heeft genomen, vervalt het voordelig saldo, naar rato van het aantal Basisleden aan de Leden Basisverenigingen van de Afdeling.

SLOTARTIKEL
Artikel 36

In alle gevallen, waarin niet is voorzien bij deze Statuten, Reglementen Afdeling of de wet, beslist Bestuur Afdeling.

OVERGANGSBEPALINGEN

 1. De Afdeling is ontstaan tengevolge van fusie van de te Leeuwarden gevestigde Vereniging genaamd: "Postduivenhoudersvereniging Afdeling Friesland", welke is opgericht op negentien december negentienhonderddrieënvijftig en van de te Leeuwarden gevestigde vereniging genaamd: "Nederlandse Algemene Bond van Postduivenhouders Afdeling K (Friesland)", welke is opgericht op negen februari negentienhonderddertig
 2. Personen van Verdienste (ook wel Leden van Verdienste genoemd) en destijds benoemd door de sub A genoemde fuserende verenigingen blijven als zodanig benoemd en zullen als zodanig worden aangeduid ten opzichte van de Afdeling. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de Ereleden van de Afdeling en zullen als zodanig worden- opgenomen in het register van Ereleden van de Afdeling.

 

De comparante, handelend als gemeld, verklaart tot slot:

EERSTE BESTUUR

Met ingang van de inwerkingtreding van de fusie worden als bestuursleden van de (overnemende) vereniging benoemd:

 1. de heer Egbert Gerrit Veenstra voornoemd, met als functie voorzitter;
 2. de heer Johannes Hendrikus Meenderink voornoemd, met als functie vice-voorzitter;
 3. de heer Dirk Buwalda voornoemd, met als functie secretaris;
 4. de heer Roelof Hendricus Zevenhuizen, chauffeur, geboren te Leeuwarden op twee oktober negentienhonderdzevenendertig, wonende te 8933 BR Leeuwarden, Emmastraat 23, gehuwd, met als functie tweede secretaris;
 5. de heer Wigger Pieter Meindersma voornoemd, met als functie penningmeester;
 6. de heer Riemer Ruurd Rienstra, chef machinebouw, geboren te Witmarssum op vijftien augustus negentien honderdzesenveertig, wonende te 8754 AR Makkum, Kofstraat 3, gehuwd, met als functie tweede penningmeester;
 7. de heer Haite Jacob Zondervan, ondernemer, geboren te- Gorredijk op vierentwintig februari negentienhonderd achtendertig, wonende te 8401 BW Gorredijk, Hoofdstraat 53, gehuwd, met als functie Bestuurslid;
 8. de heer Jelle Kooistra voornoemd, met als functie Bestuurslid;
 9. de heer Joost Roelof van Dijk, vertegenwoordiger, geboren te Sint Johannesga op achtentwintig mei negen tienhonderdzevenendertig, wonende te 8443 NT Heerenveen, Amelandlaan 11, gehuwd, met als functie Bestuurslid.

INWERKINGTREDING FUSIE

Deze fusie treedt op grond van artikel 2:318 van het Burgerlijk Wetboek morgen in werking, dus op vijfentwintig januari negentienhonderdzevenennegentig.

VASTHECHTING

Aan deze akte zijn,vastgehecht:

 • twee onderhandse akten van volmacht;
 • kopieën besluitvorming van de betreffende bestuursvergaderingen van de verenigingen de dato vijfentwintig maart negentienhonderdzesennegentig;
 • statuten van "Postduivenhoudersvereniging Afdeling Friesland";
 • statuten van "Nederlandse Algemene Bond van Postduivenhouders Afdeling K (Friesland)";
 • kopieën fusiestukken "Voorstel tot fusie";
 • schrijven Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden de dato drieëntwintig juli negentienhonderdzesennegentig;
 • verklaring van geen verzet;
 • uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden van "Postduivenhoudersvereniging Afdeling Friesland" de dato zeven januari negentienhonderd zevenennegentig inzake besluit tot fusie;
 • uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden van "Nederlandse Algemene Bond van Postduivenhouders Afdeling K (Friesland)" de dato zeven januari negentienhonderdzevenennegentig inzake besluit tot fusie;
 • kopie brief van de Belastingdienst Ondernemingen Leeuwarden de dato veertien augustus negentienhonderdzesennegentig.


De comparante is mij, notaris, bekend en haar identiteit is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Vught op de datum als in het hoofd dezer akte is vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend.(w.g.: ) W.M.H.M. Boom, E.E.E. de Kuyper.

Ondergetekende, Jhr. Mr. Ernest Eduard Emanuel de Kuyper, notaris ter standplaats Vught, verklaart dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die titel 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van de bij de fusie betrokken verenigingen voor het tot stand komen van de fusie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in die titel en in die statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd.

Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend afschrift van de verklaring welke is gesteld onder een akte op 24 januari 1997 verleden voor notaris Jhr. Mr. E.E.E. de Kuyper te Vught.

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.