Mail vanuit een aantal verenigingen en reactie van het bestuur afdeling Friesland'96
 
Vanuit de verenigingen:
PV Zuiderzeevliegers Emmeloord
PV Tot Weerziens Urk
PV IJsselmeervliegers Urk
PV Flevoland Urk
is onderstaande mail naar het bestuur van afdeling Friesland’96 gestuurd. Het bestuur van de afdeling heeft op deze mail gereageerd. Deze reactie vindt u onderaan.
 
Namens het bestuur Friesland’96
 

Aan het Bestuur van de afdeling Friesland 96

Noordoostpolder/Urk,
20 augustus 2021

Geacht bestuur Friesland'96,

De nieuwsbrief van afdeling 10 & 11 als reactie op een breed door 24 verenigingen gedragen initiatief van PV Zuiderzeevliegers Emmeloord vinden wij van een teleurstellend niveau. Een kleine accentverschuiving, om de hete brij heen draaien en doorschuiven naar de ALV op 12 november a.s. Met een zogenaamde RSV werd een onderbouwing gegeven van het concoursverloop van de prijs vliegende duiven van beide afdelingen. Om duivensport toekomstbestendig en betaalbaar te houden is samenwerking tussen afdelingen onontbeerlijk schrijven jullie zonder financiële onderbouwing.

Als reactie op jullie nieuwsbrief zijn we met de 3 verenigingen uit Urk en PV Zuiderzeevliegers uit Emmeloord daarom dinsdag 17 augustus bij elkaar gekomen. Unaniem vinden we het verloop van de vluchten van de gezamenlijke lossingen teleurstellend, en leiden deze tot grotere verliezen (zeker 30-50%) zowel bij de oude en jonge duiven, zoals uit bijgaand overzicht blijkt. In de samenwerking tussen beide afdelingen dient het aantal duiven per vlucht leidend te zijn. Ook het feit dat jullie als bestuur buiten de ALV om het aantal gezamenlijke lossingen uitgebreid hebben met vluchten op de Vitesse, Jonge duiven en Natour en de gehele Midfond is bijzonder slecht gevallen.

Wij willen daarom, conform artikel 27 van de statuten van afdeling Friesland’96 dat u als bestuur, binnen vier weken vanaf heden een buitengewone algemene vergadering van de afdeling uitschrijven die geheel gewijd wordt aan de samenwerking tussen de afdelingen 10 en 11.

Agendapunten dienen sowieso zijn:

-      Op welke vluchten gaan wij samen vervoeren?

-      Op welke vluchten gaan wij gezamenlijk lossen?

-      Op vluchten waarbij gezamenlijk gelost wordt, dienen de 

    inkorfdatums voor iedereen hetzelfde te zijn.

-      Vaststellen van de minimale afstand, waarop samen gelost wordt.

-   Gezamenlijke lossingen op korter afstanden, met verschillende 

    lossingstechnieken is onwenselijk

-      Is men voor het vasthouden van het lossen op de zuidoost lijn of 

    is men ook flexibel in het meer westelijk lossen?

 

-      Is men ervoor om met slecht weer en slechte vooruitzichten toch 

    gezamenlijk op de vastgestelde losplaats (ZO) te blijven staan en 

    te lossen, terwijl uitwijken naar een andere losplaats veel beter

    voor de duiven is?  Voorbeeld is de vlucht vanaf Sens dit jaar.

-       Een duidelijke financiële onderbouwing van de afdeling inzake de

    samenwerking. Hoeveel winst heeft het gezamenlijk lossen op de

    Vitesse en Midfond bij zowel oud als jong, dit en het afgelopen

    seizoen opgeleverd?

-   Graag informatie op basis van feiten, en niet op basis van 

veronderstellingen. Met veel tamtam werd door de Afdelingen 10 en 11 een bericht verspreid t.a.v. de vlucht N36 Sittard (Venlo) op 06-09-2020 over de gezamenlijke lossing van meer dan 40.000 duiven, en terloops werd met een onterechte zekerheid opgemerkt dat dit een betere spreiding zou opleveren, echter vragen wij ons af, op welke gegevens deze bewering toen is gebaseerd? Die geweldige spreiding van duiven op deze vlucht was namelijk dat er in Afdeling 10 al 1000 duiven waren voordat er 1 duif in Afdeling 11 was. Een grotere spreiding betekent niet automatisch een betere spreiding.

-      Africhtingsvluchten weer op maandag inkorven en dinsdag los? 

Mogelijk kunnen er nog meer agendapunten worden toegevoegd. Met deze vergadering worden exact de kaders duidelijk waarbinnen u als bestuur de samenwerking verder gestalte kunt geven. Die kaders kunnen ook nuttig zijn voor u omdat wij van mening zijn dat de samenwerking voor een niet onbelangrijk deel aangestuurd wordt door voortvarendheid van afdeling 10. Recent voorbeeld achten wij de vlucht Burdinne van 14 augustus, waarbij afdeling 11 op donderdag inkorft en afdeling 10 op vrijdag, en dat uw als bestuur instemt om gezamenlijk te lossen. Kan men dan nog spreken over gelijke kansen?

Mocht u reactie weer onvoldoende zijn, dan zullen wij zelf een buitengewone ledenvergadering op 18 september uitschrijven, waar naast genoemde punten ook gesproken dient te worden over de besluitvorming van het bestuur Friesland’96.

Wij hebben dit schrijven ook verzonden aan de medebezwaarmakers van onze eerdere brief, om ook die besturen op de hoogte te houden en hen de mogelijkheid te geven ons verzoek tot een snelle Algemene Ledenvergadering te komen mede te ondersteunen.

Met vriendelijke groeten,

Besturen van

PV Zuiderzeevliegers Emmeloord
PV Tot Weerziens Urk
PV IJsselmeervliegers Urk
PV Flevoland Urk

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AFDELING
Artikel 27

  1. Een buitengewone Algemene Vergadering Afdeling wordt belegd:Een vergadering als bedoeld in het vorige lid wordt binnen vier weken na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek door Bestuur Afdeling uitgeschreven, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop Bestuur Afdeling de Algemene Vergadering Afdeling bijeenroept.
  2. indien een meerderheid van Bestuur Afdeling zulks nodig oordeelt;
  3. op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal kiesmannen of reservekiesmannen als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende deel van de stemmen.

Aantallen duiven seizoen 2021 ACG F2

Reactie bestuur Friesland’96:
 
Geachte besturen,

Op vrijdag 20 augustus ontvingen wij van uw verenigingen het verzoek om een bijzondere ALV wanneer wij niet naar behoren reageren op uw bezwaren rondom het gezamenlijk vervoeren en lossen met afdeling 10.

Zoals reeds eerder aangegeven hebben wij als bestuur dit onderwerp niet naar behoren kunnen behandelen op de najaars -en voorjaarsvergadering. Vanwege de beperkingen die de Corona-pandemie opleverde konden wij niet vergaderen zoals wij dat gewoon zijn te doen. Daarom hebben wij alle onderwerpen waarover uitgebreid over gesproken moet kunnen worden doorgeschoven naar een volgende ALV. Alleen over de zaken die wij schriftelijk moesten én konden afwikkelen hebben wij digitaal besloten. Waar wij als bestuur zelf mandaat voor hebben binnen de geldende Corona-wetgeving hebben wij zelf over besloten.
Uw reacties richten zich vooral op het gezamenlijk vervoeren en lossen van vluchten met afdeling 10. Wij hebben dit voorjaar als bestuur daarover besloten om in 2021 op dezelfde wijze de samenwerking voort te zetten als in 2020. Eigenlijk dus een jaar verlengen omdat wij er met de kiesmannen niets anders over hebben kunnen besluiten. Voor iets anders hadden wij geen mandaat.
Wij hebben tevens aangegeven dat wij voor een evaluatie van de gezamenlijke vluchten in 2020 nog onvoldoende GIS-materiaal beschikbaar was van de commissie.
Onlangs hebben wij als besturen 10&11 met deze commissie gesproken in Drachten en doorgenomen wat er tot nu toe aan resultaten beschikbaar is en wat er de komende maanden nog opgeleverd kan worden. Deze commissie heeft aangegeven dat zij een deel van de gezamenlijke vluchten van 2021 kunnen analyseren zodra zij de data van Compuclub binnen hebben. Afgelopen week heeft Compuclub deze gegevens aangeleverd. De commissie is daarmee nu aan de slag. Dit past nog in de planning die wij hebben om op 12 november a.s. onze najaars-ALV te houden. Daarnaast hebben wij gegevens doorgenomen die door de commissie van afdeling 10 zijn gemaakt. Daarvan heeft ook publicatie plaatsgevonden in de nieuwsbrief die wij op de site hebben geplaatst. Uit die analyse blijkt dat het verloop van de gezamenlijke vluchten niet wezenlijk anders is dan het verloop van lossingen per afdeling.

Alle vragen die u in uw brief stelt en ook de eerder ingebrachte punten staan geagendeerd voor 12 november en kunnen daar besproken worden. Wij zullen daarom deze vergadering verder voorbereiden zodat dit onderwerp goed kan worden besproken.
Wij denken dat het niet haalbaar is om binnen 4 weken een bijzondere ALV uit te schrijven waarin wij ook beschikken over alle gevraagde informatie. Deels omdat het seizoen nu nog bezig is. Daarnaast denken wij dat het ook niet nodig is om eerder te vergaderen, aangezien de vluchten die nog op het programma staan ofwel al heel lang gezamenlijk vervlogen worden (jonge duiven), ofwel apart gelost worden (natoer).

Mocht u toch een bijzondere ALV willen uitschrijven dan is dat uw goed recht. Wij wachten dan een uitnodiging af. Wij gaan er dan van uit dat de verenigingen ook de eigen leden raadplegen voordat zij zo’n verzoek ondersteunen.


Vriendelijke groet,
 
Namens het bestuur Afdeling Friesland’96

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.