Samenvatting Extra ALV.

Vrijdag 17 januari 2020 vond er een extra ALV plaats in MFC De Wier te Ureterp. Deze extra ALV stond voor een groot deel in het teken van de komende NPO ledenraad.

Zoals op de ALV van november 2019 is verzocht worden de te bespreken stukken getoond op de beamer (document 1).

Opening: Om 19.30 opent de voorzitter (Wiebren van Stralen) de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

Appel der kiesmannen: In totaal zijn er van 43 (van de 55) verenigingen afgevaardigden aanwezig. Deze vertegenwoordigen 72 kiesmannen (van de maximaal 88).

Ingekomen stukken en mededelingen: De voorzitter verzoekt de verenigingen om er voor  te zorgen dat de ledenadministratie op orde is. Tevens wordt aangegeven dat rayon-uitslagen niet worden ondersteund/betaald door de afdeling. Dit moet nu door deze rayons zelf geregeld worden.

Notulen ALV 15 november 2019: Na een aanpassing over een naam die niet juist was genotuleerd vastgesteld.

NPO Ledenraad: De voorzitter geeft een korte opsomming over hetgeen de afgelopen tijd heeft gespeeld. De diverse documenten die zijn ontvangen en de overleggen die hebben plaatsgevonden worden in een tijdlijn gezet. In grote lijnen zijn er drie onderwerpen te bespreken: Hoe vliegen wij in 2020, hoe houden wij de organisatie op orde en is er nog vertrouwen in het huidige NPO bestuur? Vanuit de zaal kwamen tijdens het behandelen van punt vijf veel op- en aanmerkingen en vragen. Uiteindelijk hebben er een aantal stemmingen plaatsgevonden waarvan twee stemmingen op verenigingsniveau. Te weten het voorstel eerlijk spel (vier opties) (document 2), en over de vraag of onze kiesman een eventuele motie van afkeuring tegen de voorzitter van de NPO of motie van wantrouwen tegen het bestuur NPO moet steunen mocht dit ter sprake komen tijdens de NPO ledenraad van 25 januari 2020. (document 3).

Uitslag stemming eerlijk spel:

 • Keuze 1: 5 stemmen
 • Keuze 2: 5 stemmen
 • Keuze 3: 0 stemmen
 • Keuze 4: 61 stemmen
 • Blanco: 1 stem

Uitslag stemming motie van afkeuring tegen voorzitter NPO:

 • Voor motie: 62 stemmen
 • Tegen motie: 1 stem
 • Blanco: 9 stemmen

Uitslag stemming motie van wantrouwen tegen bestuur NPO:

 • Voor motie: 24 stemmen
 • Tegen motie: 43 stemmen
 • Blanco: 5 stemmen

Van de overige onderwerpen gaven de kiesmannen aan akkoord te zijn met de preadviezen zoals door het afdelingsbestuur voorgesteld. (o.a. hitteprotocol, IWB, aanpassingen regelementen enz.). Er is een brede steun voor de insteek om in ieder geval te proberen de zaken waarover besloten moet worden nog wel te behandelen 25 januari. Tevens steunt de ledenvergadering het voorstel om in gezamenlijkheid een oplossing te vinden voor de ontstane situatie met het bestuur NPO.

Concept vliegprogramma: Tijdens de behandeling van dit onderwerp kwamen er veel reacties vanuit de zaal. In grote lijnen gaven de kiesmannen aan dat de voorkeur ligt bij het programma zoals uit de enquête gehouden in het najaar 2019 naar voren is gekomen. Dit is de boodschap die wordt meegenomen naar de NPO ledenraad.

Bespreken verenigingsvoorstellen: Het voorstel ingediend door Heerenveen e.o. hoeft niet meer worden te besproken. Over dit onderwerp is al uitgebreid gesproken bij punt vijf en heeft geleid tot een stemming.

Rondvraag: Van deze gelegenheid wordt weinig gebruik wordt gemaakt. Alleen de heer Bouma heeft een vraag over slachtduiven en vindt dat er netter gecommuniceerd moet worden door de duivenliefhebbers (op social media).

Rond 22.20 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng.

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief

Ontvang de eerstvolgende events, de uitslagen, uitgelichte forum berichten en nieuws.